Leden OSB stemmen in met cao schoonmaak

De algemene ledenvergadering van de werkgeversorganisatie voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche (OSB) is op donderdag 17 januari akkoord gegaan met een nieuwe cao voor de schoonmaak. Deze heeft een looptijd van twee-en-een-half jaar. Een maand na het bereiken van het onderhandelingsresultaat konden de OSB-leden instemmen met zowel het akkoord als het proces.

OSB-voorzitter Piet Adema en diverse leden van de onderhandelingsdelegatie gaven een  toelichting op het onderhandelingsproces en het bereikte resultaat. Zij gingen ruimschoots in op de vragen die bij de leden leefden.

Een overgrote meerderheid stemde vervolgens in met het onderhandelingsresultaat. Het wachten is nu op de definitieve instemming door de leden van FNV, medio februari. Het FNV-schoonmaakparlement heeft al ingestemd met het akkoord. Dat geldt ook voor de leden van CNV. Na die instemming wordt de cao definitief van kracht. Uiteindelijk zal de minister van Sociale Zaken de cao voor de schoonmaak ‘algemeen verbindend verklaren’.

Belangrijkste afspraken
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2021. De belangrijkste afspraken die de sociale partners hebben gemaakt, zijn:

 • een loonsverhoging van 3% in 2019, 3% in 2020 en 1,5% in 2021
 • een extra verlofdag op de verjaardag van een werknemer met ingang van 2020. Schoonmakers die dat willen, krijgen de mogelijkheid om deze vrije verjaardag in te ruilen voor een vrije dag op 1 mei.
 • de uitzendperiode van twaalf maanden kan voortaan worden gevolgd door twee contracten voor bepaalde tijd (was: één).
 • een gezamenlijke lobby naar ‘Den Haag’:
  • om schoonmaakwerk binnen de huidige pensioendiscussie als
   “zwaar beroep” aan te merken;
  • om aandacht te vragen voor de problematiek van ziekte en het hebben van meerdere werkgevers. 

Waardevolle branche
“Het afsluiten van een cao is altijd een kwestie van geven en nemen”, aldus Hanny van den Berg, directeur van OSB en woordvoerder namens de onderhandelingsdelegatie van de werkgevers. “Ik ben blij dat onze leden in zo’n groten getale hebben ingestemd met het akkoord. Nu is het zaak om met elkaar, werkgevers en werknemers, te blijven werken aan een sterke en waardevolle schoonmaakbranche. Een sector die met ruim 125.000 medewerkers heel belangrijk is voor ons land.

Onderhandelingsakkoord cao schoonmaak. Werkgevers en werknemers vinden elkaar.

Werkgevers in de schoonmaak (verenigd in brancheorganisatie OSB) en vakbonden CNV en FNV hebben in de nacht van woensdag 19 op donderdag 20 december een onderhandelingsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche. De overeengekomen looptijd is twee-en-een-half jaar (1 januari 2019 – 30 juni 2021).

“In totaal hebben we acht dagen intensief onderhandeld over diverse inhoudelijke thema’s en op het laatst ook over de financiële consequenties en de loonontwikkeling”, licht Hanny van den Berg, woordvoerder namens de OSB-onderhandelingscommissie toe. “Belangrijke gespreksonderwerpen waren de omgang met elkaar op het werk (volwassen arbeidsrelatie), duurzame inzetbaarheid (gezond pensioen halen) en ziekteverzuimbegeleiding en uiteraard de financiële afspraken. We zijn heel blij dat we samen flinke stappen hebben gezet op weg naar onze gezamenlijke stip aan de horizon: een sterke en waardevolle schoonmaakbranche. De afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in het uitwerken van belangrijke thema’s en hebben zo het onderlinge vertrouwen versterkt. Dat blijkt op een dag als vandaag. Dankzij de inzet van alle partijen hebben we een mooi onderhandelingsresultaat bereikt.”

Gemaakte afspraken

Werkgevers en vakbonden zijn overeengekomen:

 • een loonsverhoging van 3% in 2019, 3% in 2020 en 1,5% in 2021 (wanneer de cao op 30 juni afloopt);
 • een hogere pensioenpremie in 2021 voor een gezond pensioenfonds. De vroegpensioen- en levensloopregeling (VPL) die dan met 1,3% vrijvalt, wordt daarvoor benut. Tegelijkertijd gaan werkgever en werknemer allebei de helft van de totale pensioenpremie van 21,4% betalen. Voor de stijging van de werknemerspremie worden werknemers gecompenseerd via het loon;
 • een verhoging van de eindejaarsuitkering in 2019 met 0,65%, in 2020 met 0,35% en in 2021 met 1%;
 • een extra verlofdag op de verjaardag van een werknemer met ingang van 2020. Vakbondsleden krijgen de mogelijkheid om deze in te ruilen voor een vrije dag op 1 mei.

Akkoord op hoofdlijnen

Inhoudelijk hebben de sociale partners op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de volgende dossiers:

 • artikel 38 (werkgelegenheid bij contractwisseling): afspraak is dat de objectgebonden reiskosten worden overgenomen met ingang van
  1 juli 2019. Dat geldt ook voor overige objectgebonden kosten;
 • uitzendkrachten: de uitzendperiode van 12 maanden kan nu worden gevolgd door twee contracten voor bepaalde tijd (was: één).
 • een gezamenlijke lobby naar ‘Den Haag’:
  • om schoonmaakwerk binnen de huidige pensioendiscussie als “zwaar beroep” aan te merken;
  • om aandacht te vragen voor de problematiek van ziekte en het hebben van meerdere werkgevers
 • preventief Arbo-beleid: we zetten steviger in op onderzoek naar fysieke klachten, in samenwerking met de commissie Ziekteverzuim;
 • de commissie Ziekteverzuim wordt tijdelijk voortgezet om de kwaliteit van de ziektebegeleiding in de branche te verbeteren;
 • werkgevers streven ernaar om samen met de commissie Ziekteverzuim minimaal 75% van de dossiers als voldoende te laten kwalificeren. Zo kan loondoorbetaling in het tweede jaar verlaagd worden naar 90%.
  Tevens wordt onderzocht hoe deze afspraak goed uitgevoerd kan worden door de individuele (MKB-)bedrijven. Doel is om bedrijven die hun verzuimbegeleiding op orde hebben te ontzien van administratieve druk;
 • extra aandacht voor frequent verzuim en grijs verzuim, met name ondersteuning van MKB-bedrijven hierbij door OSB;
 • de inzet van gekwalificeerde vertrouwenspersonen om te bevorderen dat medewerkers een veilige werkplek hebben en ervaren;
 • voorlichting over contractwisseling om betrokken medewerkers duidelijkheid te geven en gerust te stellen;
 • voortzetten van taaltrajecten. Hiervoor komt € 500.000,- beschikbaar;
 • opleiding van leidinggevenden: cao-partijen stellen een tijdelijke paritaire werkgroep om de huidige opleiding verder te verbeteren en daarmee ook de kwaliteit van de leidinggevenden te vergroten. Afspraken zijn:
  • de basismodule is verplicht voor iedere nieuwe leidinggevende en dient binnen negen maanden na indiensttreding te worden aangeboden.
  • in ieder geval worden de volgende onderwerpen in de basismodule opgenomen: werkoverleg, jaargesprek, verzuim en fatsoenlijk gedrag.
  • aanvullende modules worden gevolgd voor zover passend bij de rol en verantwoordelijkheden van de leidinggevende.
  • de basismodule en de aanvullende modules worden geëxamineerd door het RAS-Examenbureau.
  • partijen hebben de intentie dat aan het einde van de looptijd van de cao in totaal 2.000 leidinggevenden zijn opgeleid. Momenteel zijn er bijna duizend leidinggevenden opgeleid;
 • binnen 12 maanden (was 6 maanden) na indiensttreding dient de werkgever de werknemer de basis(vak)opleiding aan te bieden.
  Cao-partijen vinden het van groot belang dat werknemers de basis(vak)opleiding volgen en examen doen bij het RAS-Examenbureau;
 • de Anw-hiaatcompensatieregeling wordt ongewijzigd voortgezet;
 • eerder stoppen met werken: cao-partijen gaan experimenteren op het gebied van ouderenbeleid en ‘gezond met pensioen gaan’. Zij zullen in 2019 de mogelijkheden in kaart brengen, waaronder een regeling met behoud van pensioen tegen inlevering van een deel van het loon of het aanwenden van opgebouwd pensioen. Partijen hebben de intentie om de onderzoeksfase af te sluiten vóór 1 juli 2019;
 • OSB introduceert een onafhankelijke geschillenregeling voor kwesties tussen werkgevers over contractwisseling. Geschillen tussen werknemers en werkgevers worden voorgelegd aan de Geschillencommissie RAS;
 • gedurende de looptijd van de cao worden pilots op het gebied van duurzame inzetbaarheid uitgewerkt; daarbij wordt ook aandacht gegeven aan het werk in de glasbewassing en reconditionering;
 • onderzoek naar en inventarisatie van de roostersystematiek voor continu roosters;
 • voor vakbonden komt tijdens deze cao-periode per jaar een bedrag beschikbaar van € 15.000 voor internationale projecten / goede doelen;
 • cao-partijen hebben het voornemen om voor minimaal honderd statushouders een werkplek in hun nieuwe woonomgeving af te spreken.

“Dit is een goed onderhandelingsresultaat”, constateert Hanny van den Berg tevreden. “Als directeur van OSB én als lid van de onderhandelingscommissie ben ik er blij mee. Dit cao-proces benadrukt dat de schoonmaak en glasbewassing een weg zijn ingeslagen waarbij we structureel werken aan een duurzame branche. Dat zetten we onverminderd door. Met onze sociale partners voelen we een gedeelde verantwoordelijkheid. De gemaakte afspraken zijn dan ook goed voor al die schoonmakers in ons land, voor de werkgevers én voor de BV Nederland. Dat het ook een kerstakkoord is, maakt het extra bijzonder.”

Raadplegen leden
OSB legt op 17 januari 2019 het onderhandelingsresultaat ter accordering voor aan haar leden. Vakbonden CNV en FNV zullen dat in de komende weken ook doen.

Onderhandelingen cao schoonmaak: werkgevers komen met loonbod

Bij de vijfde onderhandelingsronde over een nieuwe cao voor de schoonmaak heeft brancheorganisatie OSB een bod voor een driejarige cao aan CNV en FNV uitgebracht. De onderhandelingsdelegatie van de brancheorganisatie biedt haar sociale partners voor die periode een loonruimtestijging van 7,7% aan.

Het bod van de werkgevers voorziet in een loonsverhoging van 6% voor de komende drie jaar. Die wordt gelijkmatig verdeeld over 2019 (1% in januari, 1% in juli), 2020 (2% in juli) en 2021 (2% in juli).

Reiskosten
Werkgevers stellen voor de reiskostenregeling aan te passen: er komt wat hen betreft een vergoeding voor schoonmakers die voor hun werk tussen de 10 en 30 kilometer moeten reizen. Dit kost werkgevers 1,3% extra. Deze regeling zal in twee fasen (0,65% in 2020 en 0,65% in 2021) worden ingevoerd. Die geldt voor zo’n kwart van het aantal schoonmakers.

De besteding van de resterende 0,4% willen de werkgevers in overleg met de vakbonden bepalen.

Modern en evenwichtig
“Wij hebben een keurig bod uitgebracht”, vindt Hanny van den Berg, directeur van OSB en woordvoerder namens de onderhandelingsdelegatie. “Het laat zien dat de schoonmaak een aantrekkelijke branche is om in te werken, ook of misschien wel vooral in tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Wij hebben dan ook de overtuiging dat we met dit voorstel een goede basis leggen voor een moderne en evenwichtige cao die recht doet aan de belangen van werknemers en werkgevers.”

De volgende onderhandelingsronden staan gepland voor dinsdag 18 en woensdag 19 december.

Enquête onder medewerkers wijst uit: Schoonmakers tevreden met hun werk

Driekwart van de schoonmakers in Nederland vindt het leuk om in de schoonmaak te werken en is tevreden met hun werk. Zij geven dan ook aan graag in de sector te willen blijven werken. Dit blijkt uit een enquête die brancheorganisatie OSB onder schoonmakers heeft gehouden. Vierduizend schoonmakers vulden de vragenlijst in. In vergelijking met de vorige enquête, in 2016 is de response verdubbeld. De enquête was uitgezet onder alle OSB-leden en via collega-brancheorganisatie, SieV.

Rond het aflopen van de cao polst OSB altijd via een uitgebreide enquête schoonmakers hoe zij hun werk ervaren. “Het is goed om te constateren dat onze medewerkers het prettig vinden om in de schoonmaak Te werken”, stelt Hanny van den Berg, directeur van OSB vast. “De schoonmaak is één van de pijlers waarop onze arbeidsmarkt rust. Het uurloon in onze sector ligt ruim boven het minimumloon. Veel mensen vinden in de schoonmaak een zinvolle baan en kunnen zich er ook ontwikkelen, als ze dat ambiëren. Als werkgevers willen we die ontwikkeling ook mogelijk maken; die verantwoordelijkheid voelen we nadrukkelijk. Vergeet ook niet dat de schoonmaak voor een goede uitstraling van de BV Nederland zorgt.”

Blijven ontwikkelen
Uit de enquête blijkt verder dat veel schoonmakers het belangrijk vinden dat ze zich kunnen blijven ontwikkelen. De mogelijkheid om een overstap te maken naar een andere facilitaire sector, zoals de catering, beveiliging of groenvoorziening, blijkt zo’n 40% van de schoonmakers aan te spreken. “Die wens begrijpen we”, aldus Hanny van den Berg. “Daarover praten we regelmatig met andere facilitaire brancheorganisaties”, aldus de OSB-directeur, “al zien we natuurlijk het liefst dat mensen zich in de schoonmaak blijven ontwikkelen.”

Een serieus punt van aandacht dat uit de enquête naar voren komt, is gezond werken en ‘goed de eindstreep halen’. 60% van de respondenten uit zijn zorg hierover. Hanny van den Berg: “Schoonmaken is een fysiek vak, dat is duidelijk. Daarom voelen we als werkgevers, samen met opdrachtgevers, de verantwoordelijkheid om ervoor zorgen dat de belasting van schoonmakers acceptabel blijft. Dat begint bij het aannemen van een opdracht en het vaststellen en evalueren van het werk. Daarnaast hebben mensen natuurlijk zelf ook de verantwoordelijkheid voor hun gezondheid en welbevinden.”

Op dit moment onderhandelen werkgevers en vakbonden over een nieuwe cao. Streven is om voor het kerstreces tot een onderhandelingsakkoord te komen.

Bekijk hier de resultaten van de werknemersenquête.

Cao-onderhandelingsronde 4: OSB doet integraal voorstel aan bonden

In Dalfsen hebben de sociale partners op donderdag 29 en vrijdag 30 november de onderhandelingen voortgezet om tot een nieuwe cao voor de schoonmaak en glasbewassing te komen. Daar waar werkgevers en vakbonden tijdens de eerste drie onderhandelingsronden uitgebreid de tijd namen om een goed beeld te krijgen van elkaars beelden en wensen, zijn ze nu ‘de diepte’ ingegaan.

OSB heeft alle wensen van de vakbonden CNV en FNV uitgebreid bestudeerd en de  gevolgen ervan op een rijtje gezet. Deze studie heeft geleid tot het uitbrengen van een integraal voorstel van OSB op alle inhoudelijke thema’s die de bonden hebben ingebracht. “Dat maakt het in de volgende fase gemakkelijker om onderbouwde financiële keuzes te maken”, stelt Hanny van den Berg, woordvoerder namens de werkgevers. “Als je nu alle wensen en eisen van de bonden doorrekent, dan kom je uit op een onrealistische en niet haalbare verhoging van de loonruimte. Vragen staat natuurlijk vrij, maar de bonden moet zich realiseren dat onze budgettaire ruimte niet tot in de hemel groeit. We willen de sector gezond houden. Dus moeten we met elkaar verantwoorde keuzes maken, in het belang van ondernemers en medewerkers.”

OSB heeft een visie opgesteld op de diverse onderwerpen en die als een integraal bod aan de vakbonden voorgesteld. “Daarbij blijven we bij ons principe dat we de cao eenvoudiger willen maken: op hoofdlijnen, met heldere, controleerbare afspraken. Daarover willen we onderhandelen. Overigens moeten we constateren dat we op een aantal punten dossiers al overeenstemming hebben of die snel denken te krijgen. Dat biedt vertrouwen, ook al zijn we het op andere dossiers zeker nog niet met elkaar eens.”

Belangrijkste onderwerpen van discussie zijn op dit moment: een volwassen arbeidsrelatie, duurzame inzetbaarheid en de reiskostenregeling. Op donderdag 6 december onderhandelen de sociale partners verder.

Bijpraatsessie cao-onderhandelingen op 12 december 
Speciaal voor leden organiseert OSB op woensdag 12 december een bijpraatsessie over de cao-onderhandelingen. De bijpraatsessie vindt plaats in het midden van het land van 14:00-17:00 uur.
Meer informatie

Bijpraatsessie cao-onderhandelingen op 12 december

Speciaal voor leden organiseert OSB op woensdag 12 december een bijpraatsessie over de cao-onderhandelingen. De bijpraatsessie vindt plaats in het midden van het land (locatie volgt snel).

De cao-onderhandelingen zijn op deze dag waarschijnlijk nog niet afgerond. Tijdens de bijeenkomst licht het onderhandelingsteam de laatste stand van zaken toe. Er wordt ingegaan op het onderhandelingsproces en de besproken dossiers. Ook is er alle ruimte om vragen te stellen.

Datum: woensdag 12 december 2018
Tijd: 14:00 – 17:00 uur
Locatie: centraal in het land

Aanmelden (via OSB ledennet)
Heeft u nog geen inlog voor OSB Ledennet? Neem dan contact op met de ledenadministratie van OSB

(Nog) Geen lid van OSB? Lees meer over de voordelen van het lidmaatschap op osb.nl

Derde dag cao-onderhandelingen schoonmaak in het teken van goede werkrelaties

Vandaag zijn in Utrecht de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de schoonmaak voortgezet, waarbij werd gesproken over thema’s als volwassen arbeidsrelatie, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en ziekteverzuim.

Werkgevers en bonden hechten veel waarde aan een goede werkrelatie. Dat begint met begrip voor elkaars positie, rol en verantwoordelijkheid en uit zich in een gelijkwaardige en respectvolle omgang met elkaar. Goede arbeidsverhoudingen beginnen niet op papier, maar op de werkvloer en worden ondersteund door een goede cao.

Ook de OSB cao-onderhandelingsdelegatie hecht aan een goede werkrelatie, zeker op deze bijzondere Dag van de Ondernemer. Alle bij het cao-proces betrokken personen kregen daarom een Amaryllis bloembol cadeau aangeboden. De Amaryllis staat symbool voor fris en sprankelend wat ook de ambitie is voor een nieuwe CAO. Dit ook als blijk van waardering voor ieders inzet en geduld en met de boodschap dat de ondernemers in de schoonmaak vertrouwen op een goede en evenwichtige onderhandelingsoogst.

Op de agenda van de volgende onderhandelingsdagen (donderdag 29 en vrijdag 30 november a.s.) zullen vandaag besproken onderwerpen in concrete tekstvoorstellen worden vertaald en besproken.

 

Tweede dag cao-onderhandelingen schoonmaak verloopt in constructieve sfeer

Vandaag zijn in Zeist de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de schoonmaak voortgezet. Er is  verkennend gesproken over thema’s als reiskosten, het belang van opleiden (van met name leidinggevenden), pilots (bijv. met robotisering) en ‘normering versus regelgeving’. Dit laatste thema blijft een belangrijk aandachtspunt voor OSB, omdat werkgevers graag willen werken op basis van gedeelde normen en waarden, en daarnaast vinden dat regels vooral ondersteunend en faciliterend moeten zijn. In dit kader wil OSB samen met de bonden nog eens goed kijken wat je met elkaar in de cao wilt (en moet) vastleggen en wat er op een andere manier afgesproken kan worden.

Huiswerk
Zoals bij elke cao-onderhandeling komt er altijd veel ‘huiswerk’ vanuit de onderhandelingskamer. Er zijn immers maar weinig onderwerpen die ter plekke kunnen worden ‘afgetikt’. De meeste onderwerpen die op tafel komen, vragen om nader uitzoekwerk. Bij het beantwoorden hiervan worden de OSB onderhandelaars ondersteund door een team van specialisten dat bijvoorbeeld de financiële consequenties van bepaalde keuzes doorrekent.

Op koers
OSB kijkt al met al terug op een nuttige dag waarbij de oorspronkelijk ingezette koers constructief wordt voortgezet. Thema’s die de volgende keer (vrijdag 16 november aanstaande) aan bod komen zijn onder meer: volwassen arbeidsrelatie, reiskosten (verdere exploratie), en duurzame inzetbaarheid.

Cao-onderhandelingen schoonmaak van start. OSB streeft naar sterke en aantrekkelijke branche

Vandaag zijn in Utrecht de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de schoonmaak van start gegaan. Onder het motto “een sterke en aantrekkelijke branche” zet werkgeversorganisatie OSB deze onderwerpen op de agenda: aantrekkelijk werkgeverschap, duurzame inzetbaarheid, vereenvoudiging van regels, een verantwoorde loonontwikkeling, een passende reiskostenregeling en nieuwe pensioenafspraken. “We willen een door waarden gedreven sector zijn waar goed gedrag van werkgever én werknemer vanzelfsprekend is”, licht OSB-directeur Hanny van den Berg namens de onderhandelingscommissie toe. “We willen ondernemen en werken op basis van gedeelde normen. Regels moeten ondersteunend en faciliterend zijn.”

Verantwoorde loonontwikkeling
“Daarbij vinden we het heel belangrijk dat schoonmakers zich kunnen blijven ontwikkelen om zo hun positie op de arbeidsmarkt te versterken”, gaat de OSB-directeur verder. “Dat is belangrijk voor hen én voor onze samenleving. We willen het nog weleens vergeten, maar de schoonmaak is één van de kurken waarop de maatschappij drijft. De schoonmaak zorgt voor een fijne beleving, een schone werkplek, gezondheid en welzijn. Het economische en sociale belang is groot. Dat willen de werkgevers ook in de cao erkennen.”

OSB zet verder in op een verantwoorde loonontwikkeling, die past bij de economische ontwikkelingen in de schoonmaaksector en rekening houdt met een krappe arbeidsmarkt. “Loonontwikkeling moet natuurlijk in de pas lopen met vergelijkbare sectoren”, stelt Hanny van den Berg. “Daarnaast houden we onze zorgen over de tendens tot inbesteding.”

Inzet
OSB zet in op evenwichtige arbeidsverhoudingen die gebaseerd zijn op een respectvolle dialoog tussen werkgevers en medewerkers. “Een goed pakket arbeidsvoorwaarden vinden we belangrijk”, aldus de OSB-directeur. “Deze sector is divers: geografisch, in omvang en qua segment. We vinden het zeer wenselijk dat werkgevers ruimte houden voor een bij hun sector passende invulling.”

OSB heeft vanochtend haar inzet aan de vakbonden CNV en FNV overhandigd en toegelicht. Andersom hebben de bonden hun eisenpakket ook op tafel gelegd en eveneens toegelicht. De komende twee maanden gaan de sociale partners onderhandelen om tot een cao te komen.